Краснокутська районна рада 
Харківської області
ХХХІ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2019 року                                                                  №507-VIІ

Про внесення змін до рішення районної ради
від 21 грудня 2018 року № 424 - VIІ «Про районний
бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська районна рада вирішила:

внести зміни до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 424 - VIІ «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього (зі змінами), виклавши рішення та додатки до нього в новій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
доходи районного бюджету у сумі 373 021 268 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 342 719 573 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 30 301 695 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки районного бюджету у сумі 399 735 486 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 281 199 413 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 118 536 073 гривень;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 61 520 160 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 88 234 378 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 2 159 300 гривень, що становить 0,8 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 250000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України надати право Краснокутській районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Краснокутської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 171 961 115 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71, 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами);
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ ;
нарахування на заробітну плату ;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
забезпечення продуктами харчування ;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;
поточні трансферти населенню ;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити фінансовому управлінню Краснокутської районної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Краснокутській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Краснокутської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням та зміни до них – протягом двох тижнів після внесення фінорганом відповідних змін до розпису районного бюджету;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;
5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком 7 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації, в особі начальника фінансового управління Краснокутської районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району, з наступним внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет.
15. Затвердити формулу розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів (інших субвенцій) з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України згідно з додатком 8 до цього рішення.
16. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку і нормативу, які встановлені рішенням районної ради від 24 червня 2011 року № 186-VI «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань».
17. Надати право голові Краснокутської районної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.
18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Виконавчому апарату Краснокутської районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району (С. МОЦИК)».

Голова районної ради                                                                        М. НІКІТЕНКО

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

додаток 8