Положення
про фінансово-господарський відділ виконавчого апарату районної ради

 

 1. Це положення визначає завдання та функцiональнi обов'язки фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради  (далi – фінансово-господарський відділ ), повноваження її керiвника – начальника фінансово- господарського відділу, головного бухгалтера та вимоги до його професiйно-квалiфiкацiйного рiвня.
 2. Фінансово-господарський відділ утворюється як структурний пiдроздiл виконавчого апарату районної ради, вид якого залежить вiд обсягу, характеру та складностi бухгалтерської роботи.
  Положення про фінансово-господарський відділ затверджується відповідним розрядженням голови районної ради.
  Посадова iнструкцiя начальника фінансово- господарського відділу, головного бухгалтера  затверджується головою районної ради.
 3. Фінансово-господарський відділ пiдпорядковується безпосередньо голові районної ради або його заступниковi.
 4. Фінансово-господарський відділ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнфiну, iншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетнi вiдносини i фiнансово-господарську дiяльнiсть районної ради, розпорядженнями голови районної ради, а також положенням про фінансово-господарський відділ.
 5. Основними завданнями фінансово-господарського відділу  є:
  1. ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi районної ради  та складення звiтностi;
  2. вiдображення у документах достовiрної та у повному обсязi iнформацiї про господарськi операцiї i результати дiяльностi, необхiдної для оперативного управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими i матерiальними (нематерiальними) ресурсами;
  3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звiтностi;
  4. забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i кошторисiв;
  5. запобiгання виникненню негативних явищ у фiнансово-господарськiй дiяльностi, виявлення i мобiлiзацiя внутрiшньогосподарських резервiв.
 6. Фінансово-господарський відділ вiдповiдно до покладених на неї завдань:
  1. веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, а також iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку, в тому числi з використанням унiфiкованої автоматизованої системи бухгалтерського облiку та звiтностi;
  2. складає на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звiтнiсть, а також державну статистичну, зведену та iншу звiтнiсть (декларацiї) в порядку, встановленому законодавством;
  3. здiйснює поточний контроль за: 
   дотриманням бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, їх реєстрацiї в органах Державної казначейської служби та здiйсненням платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань;
   правильнiстю зарахування та використання власних надходжень районної ради;
   веденням бухгалтерського облiку, складенням фiнансової та бюджетної звiтностi, дотриманням бюджетного законодавства та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, а також iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку бухгалтерськими службами бюджетних установ, якi пiдпорядкованi районній раді;
  4. своєчасно подає звiтнiсть;
  5. своєчасно та у повному обсязi перераховує податки i збори (обов'язковi платежi) до вiдповiдних бюджетiв;
  6. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо:
   використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних ресурсiв пiд час прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських операцiй;
   iнвентаризацiї необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;
  7. проводить аналiз даних бухгалтерського облiку та звiтностi, у тому числi зведеної звiтностi, щодо причин зростання дебiторської та кредиторської заборгованостi, розробляє та здiйснює заходи щодо стягнення дебiторської та погашення кредиторської заборгованостi, органiзовує та проводить роботу з її списання вiдповiдно до законодавства;
  8. забезпечує:
   дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти;
   достовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацiї, включеної до реєстрiв бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань;
   повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в процесi казначейського обслуговування;
   зберiгання, оформлення та передачу до архiву оброблених первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi є пiдставою для вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй та складення звiтностi, а також звiтностi користувачiв у повному обсязi правдивою та неупередженою iнформацiєю про фiнансовий стан районної ради, результати її дiяльностi та рух бюджетних коштiв;
   вiдповiднi структурнi пiдроздiли виконавчого апарату районної ради даними бухгалтерського облiку та звiтностi для прийняття обґрунтованих управлiнських рiшень, складення економiчно обґрунтованих калькуляцiй собiвартостi послуг, що можуть надаватися за плату вiдповiдно до законодавства, визначення можливих ризикiв фiнансово-господарської дiяльностi;
  9. бере участь у роботi з оформлення матерiалiв щодо нестачi, крадiжки грошових коштiв та майна, псування активiв;
  10. розробляє та забезпечує здiйснення заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни її працiвникiв та працiвникiв бухгалтерських служб бюджетних установ, якi пiдпорядкованi бюджетнiй установi;
  11. здiйснює заходи щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами та пiдроздiлами бюджетної установи, що уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 7. Фінансово-господарський відділ має право:
  1. представляти районну раду в установленому порядку з питань, що вiдносяться до компетенцiї фінансово-господарського відділу, в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соцiального страхування, пiдприємствах, установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi;
  2. встановлювати обґрунтованi вимоги до порядку оформлення i подання до фінансово-господарського відділу структурними пiдроздiлами районної ради первинних документiв для їх вiдображення у бухгалтерському облiку, а також здiйснювати контроль за їх дотриманням;
  3. одержувати вiд структурних пiдроздiлiв районної ради необхiднi вiдомостi, довiдки та iншi матерiали, а також пояснення до них;
  4. вносити голові районної ради  пропозицiї щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського облiку, складення звiтностi, здiйснення поточного контролю, провадження фiнансово-господарської дiяльностi.
 8. Керiвником фінансово-господарського відділу є начальник фінансово- господарського відділу, головний бухгалтер, який пiдпорядковується та є пiдзвiтним голові районної ради  або його заступниковi.
  Начальник фінансово- господарського відділу, головний бухгалтер призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України  та звiльняється з посади вiдповiдно до законодавства про працю, з урахуванням вимог до професiйно-квалiфiкацiйного рiвня, встановлених пунктом 11 цього положення, головою районної ради  за погодженням з:
  органом  Державної казначейської служби за мiсцем обслуговування бюджетної установи у разi, коли така установа є головним розпорядником коштiв мiсцевого бюджету;
  Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника фінансово- господарського відділу, головного бухгалтера головою районної ради  здійснюється в порядку, встановленого Мінфіном.
  Висновок про погодження (вiдмову в погодженнi) кандидатури для призначення на посаду начальника фінансового- господарського відділу, головного бухгалтера орган Державної казначейської служби надсилає протягом 10 робочих днiв з дня отримання вiдповiдного подання керiвника бюджетної установи.
 9. Звiтнiсть та документи, пiдписанi особою, призначеною на посаду начальника фінансового- господарського відділу, головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 9 цього положення, органами Державної казначейської служби не приймаються.
 10. Начальник фінансово - господарського відділу ,головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера) повинен вiдповiдати таким вимогам до професiйно-квалiфiкацiйного рiвня:
  1. мати повну вищу освiту в галузi економiки та фiнансiв, стаж роботи на державнiй службi, за фахом та на керiвних посадах не менш як п'ять рокiв - для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якiй пiдпорядкованi iншi бюджетнi установи;
  2. знати закони, iншi акти законодавства з питань регулювання господарської дiяльностi та ведення бухгалтерського облiку, нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в державному секторi, нормативно-правовi акти Мiнфiну щодо порядку ведення бухгалтерського облiку, складення фiнансової та бюджетної звiтностi, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, порядок оформлення операцiй i органiзацiї документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок проведення розрахункiв, порядок приймання, передачi товарно-матерiальних та iнших цiнностей, зберiгання i витрачання коштiв, правила проведення та оформлення результатiв iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, основнi принципи роботи на комп'ютерi та вiдповiднi програмнi засоби.
 11. Прийняття (передача) справ начальником фінансово - господарського відділу, головним бухгалтером у разi призначення на посаду або звiльнення з посади здiйснюється пiсля проведення внутрiшньої перевiрки стану бухгалтерського облiку та звiтностi, за результатами якої оформляється вiдповiдний акт.
 12. Начальник фінансово - господарського відділу, головний бухгалтер або особа, яка його замiщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та iншими документами готiвковi кошти i товарно-матерiальнi цiнностi.
 13. Працiвники фінансово - господарського відділу, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, пiдпорядковуються начальнику фінансово - господарського відділу, головному бухгалтеровi.
 14. 1) У разi тимчасової вiдсутностi начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера (вiдрядження, вiдпустки, тимчасової втрати працездатностi тощо) виконання його обов'язкiв покладається вiдповiдно до розпорядження районної ради - на iншого працiвника фінансово - господарського відділу .
  2) Якщо покладення обов’язків начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера на iншого працiвника фінансово - господарського відділу неможливо, то виконання обов’язків залишається за начальником  фінансово - господарського відділу, головним бухгалтером.
 15. Органiзацiя та координацiя дiяльностi начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здiйснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, погодження призначення на посаду та звiльнення з посади начальника фінансово - господарського відділу, головного бухгалтера, проведення оцiнки його дiяльностi.
 16. Оцiнка виконання начальником фінансово - господарського відділу, головним бухгалтером своїх повноважень проводиться вiдповiдно до порядку, затвердженого Мiнфiном.
 17. Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер у разi невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законами.